A Liggienna du coccodrillu a Vucciria di Paliemmu

Chista è na storia di fantasia, nu cuntu fasullu, na diciria, ca mi cuntavanu puru a mia, quannu di nicu iava a Vucciria.

S’havi a sapiri, comu dicia u putiaru, ca nè armali nè picciriddi si struppiaru, iddi s’avianu sulu scantatu pi chiddu ca ci fu cuntatu.

Chista è la storia du coccodrillu ca si pistiava i picciriddi da Vucciria, chistu è u cuntu e chista è a diciria.

coccodrillo

Cunta u paliemmitanu ca l’armalu arrivò di luntanu, du ciumi papiritu e nò canaluni natannu, ma nuddu sapieva diri come e quannu.

Natannu natannau, si iu ammucciari né funtani da Vucciria, e chistu u cuntava puru a zza Maria.

Da funtana niscieva quannu avia pitittu, chistu almeno è chiddu c’hannu sempri dittu, si c’era un picciriddu ca iucava nà la vicinanza, l’armalu grapieva a vucca e s’unfilava na panza.

fontana

I picciriddi iavanu spiriennu ma ancora nuddu ci iava cririennu, allura i cristiani da buiggata, cuminciaru a circalli strata strata, ma i picciriddi un si truvaru e patri e matri si ficiru lu sannu amaru.

Sta storia un putia chiù iri avanti e a genti priava tutti i santi, pi fari spiriri l’armalazzu quaiccunu iccannu vuci dicieva “l’ammazzu”.

Cinqu picciotti, i chiù curaggiusi, cu benestari di cristiani religiusi, armati di cutieddi già ammulati, s’ammucciaru nà chiazza e quattru lati.

Quannu l’armalu ebbi pitittu, nisciu da funtana rittu rittu, e fu allura ca i picciotti guerrieri, c’un savutu l’affirraru pi d’arrieri.

U coccodrillu cuminciò a stramazzari, forse capiennu ca u vulianu ammazzari, affierralu pa cura, affierralu pa tiesta, c’un cuoippu i pugnali ci ficiru a fiesta.

L’armalu iccatu ntierra di vita un dava chiù signali, aviennu nà curazza azziccatu u pugnali.

fontana

E mentri i picciotti si nni stavanu iennu e i genti versu a chiazza stavanu curriennu, di na picciridda s’intisi lu chiantu e fra i cristiani ci fu subitu scantu.

Versu la bestia avvicinnanu l’aricchiu, si sintieva chiù fuoitti da picciridda u so picchiu.

Subitu all’armalu ci grapieru la panza, ca era granni quantu na stanza, infila li vrazza e nè vuriedda arriva, scupriennu ca picciridda era sana e viva.

Fra li genti du quaittieri fu subitu fiesta e un ci fu chiù bisognu i sbattirisi a tiesta, i picciriddi turnaru a ghiucari, nà la funtana che era comu lu mari.

bambini

P’un farici scuiddari alla genti di l’armalu da Vucciria, ci pinsò un putiaru da via Argenteria, si fici fari un coccodrillu impagghiatu e u misi rintra a putia nò tiettu appizzatu.

I picciriddi ca trasianu nà putia unn’è ca taliavanu sulu a tia, ca tiesta calata un putievanu stari, senza l’armalu pi fuoizza taliari.

Chista è na storia di fantasia, nu cuntu fasullu, na diciria, ca mi cuntavanu puru a mia quannu di nicu iava a Vucciria.

coccodrillo